Mensendieckuddannelsen

Som Mensendiecklærer underviser du i holdningskorrektion, herunder indarbejdelse af korrekte bevægemønstre og erhvervelse af kropsbevidsthed.
Undervisning skal resultere i, at dine elever lærer hvordan man bruger kroppen og derved forebygger skader og nedslidning.
Mensendieckuddannelsen er lige dele faglig kompetence og pædagogik. Du får således en uddannelse som bevægelsespædagog.
For at arbejde som bevægelsespædagog, skal du være selvstændig, moden og have lyst til at undervise både raske mennesker og mennesker med belastningssygdomme.
Du lærer at kunne motivere dine elever til at arbejde med deres krop, styrke deres fysik og øge deres kropsbevidsthed.
Du lærer at formidle Mensendiecks praktiske og teoretiske grundlag i undervisning og i rådgivning.
Du lærer, på baggrund af en kropsanalyse, at udvikle og sammensætte øvelsesprogrammer og ergonomiske løsninger.
Som uddannet Mensendiecklærer underviser du individuelt eller på hold.
Du kan som Mensendiecklærer søge ansættelse til undervisning gennem aftenskolerne, hos fysioterapi, virksomheder o.l. eller arbejde selvstændigt i eget firma eller som Freelancer.

Orientering om selve uddannelsen
Mensendieckuddannelsen tilrettelægges som et individuelt forløb og startdato for uddannelsen aftales mellem den enkelte elev og dennes Mensendieckskolelærer.

Optagelseskrav    

 • Studieteknisk erfaring på niveau med en HF- eller studentereksamen.
  Studieteknisk erfaring er en nødvendighed, da de teoretiske fag indebærer læsestof, videnssøgning og opgaveskrivning med en vægtning på ca. 50 % af den samlede uddannelse. I formidlingen af det teoretiske stof, lægges stor vægt på forskellige læringsteknikker, så både kroppen, sanserne og kreativiteten stimuleres.
 • Bestået lægeeksamineret fysiologi og anatomi på min. RAB niveau med 200 timer eller merit fra anden uddannelse, som fx sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut o.l.

  Det er ikke krav at du som studerende har gået til Mensendieck gymnastik, men det vil være en klar fordel for studieforløbet.

  Det forudsættes at du som studerende følger egen undervisning i Mensendieck sideløbende med uddannelsen. 

 

Ansøgning om optagelse på uddannelsen

Ansøgning sendes til Dansk Mensendieck Forbunds bestyrelse/formand birgitte.nielsen@hauge.dk

(Der gøres opmærksom på at disse oplysninger i henhold til persondataforordning gemmes og er bekendt og accepteret af ansøger.)
Ansøgningen skal indeholde

•                        CV.
•                        Motivation for ansøgning om optagelse på Mensendieckuddannelsen.
•                        Oplysning om evt.:
- Fysiske skader
- Handicaps
- krævende kroniske lidelser
•                         Oplysninger om hvordan du ønsker at finansierer uddannelsen, da dette kan have
    betydning for den individuelle tilrettelæggelse, fx om der forudsættes
    weekendundervisning eller undervisning på hverdage.


Optagelse på uddannelsen

Når du har ansøgt om optagelse på uddannelsen, indkaldes du til en samtale hos den eller de Mensendieckskolelærere, der skal undervise dig.
Samtalen tjener til gensidig afklaring af forventninger og krav til uddannelsen.
Da der er tale om en individuel uddannelse, aftales hvor og hvornår undervisningen finder sted, fx om der skal undervises weekender eller på hverdage.
Såfremt du, eftersamtalen, vurderes egnet, udstedes:

 •   Elevkontrakt, der skal underskrives af begge parter, den studerende og underviser/e.
 •   Tro- og loveerklæring, der skal returneres i underskreven tilstand.
 •   Indbetaling af depositum på kr. 2.500,-, som angivet i elevkontrakten.

 
Uddannelsesindhold

Uddannelsens fag


Praktisk og teoretisk indlæring af Mensendieckgymnastik.

Praktisk pædagogik og kropslæsning, herunder undervisningskompetence.          
Teoretiske analyser og opgaver med udgangspunkt i funktionelle øvelser. 
Funktionelle øvelser med fokus på ergonomi og biomekanik.            
Individuelle timer, herunder observationstimer af Mensendiecklektioner.                

Uddannelsens pensum

Grundbog og vejledningsbog – købes af DMF

Sammensatte og koordinerede øvelser – købes af DMF.
”Bevægeapparatets anatomi”, Finn Bojsen-Møller, seneste udgave fra Munksgaard Danmark.
Fysiologibog, -valget af fysiologibog aftales med underviser.
”Mennesket led for led”, Anne Meyer Knudsen & Jarno Falkø.
Et anatomisk atlas – fx Netters.

Uddannelsens start og tilrettelæggelse

Uddannelsens start og tilrettelæggelse aftales mellem lærer og den studerende og skal indeholde:
Uddannelsen består af 120 timer praksistimer, fordelt over 1 år efter individuel aftale mellem den studerende og Mensendieckskolelærer
Hjemmeopgaver svarende til 400-500 timer 


Terminsprøve

1. terminsprøve lægges ca. halvvejs i forløbet
2. terminsprøve lægges ca. 2 måneder inden afsluttende eksamen.

Eksamen

Der vil være en praktisk, teoretisk, mundtlig og skriftlig eksamen.
 

Eksamensbevis

Udstedes af Dansk Mensendieck Forbund og underskrives af formand og lærer samt eksamenskommissionens medlemmer.

  
Uddannelsens økonomi

Mensendieckuddannelsen er en privatuddannelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget.
Pris kr. 75.000 – eksl. eksamen, bøger og andre materiale
Der betales ligeledes for egen individuelle Mensendieckundervisning.
                                    
Der må påregnes obligatoriske efteruddannelse for at være a jour med udviklingen indenfor anatomi og bevægelsespædagogik generelt og udviklingen indenfor Mensendieck specielt.  


Kontakt:

Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte:
Dansk Mensendieck  Skole, hanne@jastram.dk eller tlf. 4011 2622

  

For Mensendieck uddannelse i udlandet, kontakt hhv. Holland og Norge:

Hogeschool van Amsterdam
Opleiding oefentherapie Mensendieck 
c/o: Jacqueline H. C. van der Linde 
Postbus 2557, 1000 CN Amsterdam, 
The Netherlands 
J.H.C.van.der.linde@otm.hva.nl


Oslo University College, Faculty of Health Sciences
Mensendieck Physiotherapy Programme 
c/o: Nina Bugge Rigault 
Pilestredet 50 
Postboks 4 St.Olavs plass , 0130 Oslo
Norway 
NinaBugge.Rigault@hf.hio.no